Algemene voorwaarden 2020-01-15T19:30:54+00:00

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijving

Diviam Ragen – de gebruiker van deze voorwaarden en alle aan Diviam Ragen op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Cursist – deelnemer aan een door Diviam Ragen verzorgde ademsessie, workshop, yoga les of cursus.

Huurder – persoon of bedrijf die de ruimte huurt.

Artikel 2 Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Diviam Ragen als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij door Diviam Ragen schriftelijk zijn bevestigd. Diviam Ragen behoudt het recht om de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website www.diviamragen.nl.

Artikel 3 Leskaarten yoga en individuele ademtrajecten

3.1 Met de leskaart kun je 10 lessen volgen binnen een periode van drie maanden. Informatie over welke lessen er plaatsvinden kun je vinden op www.diviamragen.nl onder agenda. Deze kaart geldt alleen voor de yogalessen niet voor de workshops of ademsessies.

3.2 De leskaarten en individuele trajecten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

3.3 Je leskaart of individuele ademtraject start op de door jou aangegeven ingangsdatum.

3.4 De betalingen vinden plaats binnen twee weken na het ontvangen van een factuur van Diviam Ragen. De losse lessen kunnen aan het begin van de les worden betaald.

3.5 Wanneer de termijn verstreken is dan komen de lessen te vervallen.

3.6 Indien er een vakantieperiode valt binnen de drie maanden dan worden deze weken waarin geen lessen worden gegeven opgeteld bij de termijn.

3.7 Bij ziekte of blessure of in verband met lange vakantie kan er na schriftelijke overeenstemming een maand bij de gebruikerstermijn worden opgeteld. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

3.8 Diviam Ragen verleent geen restitutie op leskaarten.

3.9 Geef ruim van tevoren aan wanneer je niet aanwezig kunt zijn bij de yogales. Dan kan de plek door iemand anders worden ingevuld. Dit kan via de mail adem@diviamragen.nl of via Whatsapp 0624670011.

3.10 Een ademsessie dient minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Zo niet dan kan alsnog het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Lesrooster

4.1 Het lesrooster is te vinden in de agenda op www.diviamragen.nl. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan.

4.2 Bij voldoende animo zullen de lessen in de loop van het jaar verder worden uitgebreid.

Artikel 5 Workshops en cursussen

5.1 Een opdracht tot het geven van een workshop of cursus wordt door Diviam Ragen aanvaard onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

5.2 Een cursist kan uitsluitend deelnemen als het lesgeld vooraf is voldaan.

5.3 Diviam Ragen houdt het recht om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

5.4 Tot 24 uur van tevoren kunt u een workshop of cursus kosteloos annuleren. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

5.5 Indien een workshop of cursus die plaatsvindt bij Diviam Ragen wordt verzorgd door derden, bijvoorbeeld wanneer de ruimte is gehuurd, dan zijn de Algemene voorwaarden van die partijen van kracht.

Artikel 6 Nakoming Diviam Ragen

6.1 Diviam Ragen behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een les, cursus of workshop te annuleren of deelname van een cursist te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus of workshop.

6.2 Diviam Ragen heeft het recht om cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de les, cursus of workshop verhinderen of verstoren van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling door de cursist ongewijzigd.

Artikel 7 Prijs en betaling

7.1 De tarieven van de leskaarten, losse lessen, ademsessies, individuele trajecten en ruimteverhuur staan vermeld op www.diviamragen.nl.

7.2 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijswijzigingen gaan pas in bij een nieuwe overeenkomst. Prijswijzigingen worden van tevoren aangekondigd op www.diviamragen.nl.

Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht heeft Diviam Ragen het recht ademsessies, yogalessen, cursussen en workshops te wijzigen of laten vervallen zonder verdere verplichtingen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Voor geleden schade is Diviam Ragen uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Diviam Ragen.

9.2 Diviam Ragen is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van (persoonlijke) eigendommen.

9.3 Diviam Ragen is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Diviam Ragen is aangesloten bij het GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten), een Rijkserkende WKKGZ geschillencommissie voor alternatieve en complementaire therapeuten.

Artikel 11 Ruimteverhuur

11.1 De huurder kan tot vier weken van tevoren de verhuur van de ruimte kosteloos annuleren.

11.2 De ruimte wordt even schoon opgeleverd als deze wordt aangetroffen bij start verhuur.

11.3 De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de ruimte of spullen die in de ruimte aanwezig zijn.

11.4 De verhuurder is verantwoordelijk voor alle personen die van de ruimte gebruik maken, hieronder vallen dus zowel deelnemers, trainers als eventuele externe partijen.

11.5 De verhuurder betaalt het overeengekomen bedrag binnen twee weken na het ontvangen van de factuur.

Artikel 12 Privacy

12.1 Diviam Ragen verwerkt je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven en waarvoor je toestemming hebt gegeven deze te gebruiken op het inschrijfformulier. Diviam Ragen gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonsgegevens. Diviam Ragen zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming.

12.2 Heb je contact opgenomen met ons opgenomen via telefoon, e-mail, whatsapp, ons contactformulier of social media, dan hebben wij jouw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons of om eventuele wijzigingen door te geven in de planning.

12.3 Indien er sprake is van een individueel ademtraject dan wordt er toestemming gevraagd voor het bewaren van een gespreks/sessieverslag. Dit met als doel beter aan te sluiten en het proces te monitoren.

12.4 We versturen graag een nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van wat er te doen is. Hiervoor verwerken we je naam en e-mailadres. Je kunt te allen tijde aangeven dat je deze niet meer wilt ontvangen.

12.5 We verwerken je persoonsgegevens voor het opmaken van een factuur. Deze worden bewaard totdat de door de belastingdienst bepaalde termijn verstreken is.